دهکده ی دانایی

این دهکده ی زیبا توسط مربیان این مهد ساخته وپرداخته شده است که به منظور آموزش مفاهیم کلی علوم و ریاضی وحتی زبان آموزی درقالب انواع بازیهای هیجانی صورا میگیرد