سرو صبحانه هماهنگ

باهدف ایجاد هماهنگی وهمرنگی بین کودکان وخوردن انواع خوراکیهای مفید برای بدن کودکان درجمع همدیگر