کارگاه مهندسی خلاقیت

زیرنظر استادان بزرگ این رشته برای اولین بار در شهرستان داراب اجرامیشود، که باپکیج های مختلف آموزشی برای تک تک نوآموزان ،خلاقیت ونوآوری ایشان را بارور مینمایند