کارگاه هوشمند

که باهدف آشنایی کودکان بانرم افزارهای آموزشی درگروه سنی خود وکارکردن آنها بااین نرم افزارها صورت میگیرد