جشنواره ملی خلاقیت های علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران

حضور نخبگان مهد وصال دانش در جشنواره ملی خلاقیت های علمی، پژوهشی لکوکاپ، دانشگاه صنعتی شریف تهران، پرنیان پورعابد، سارینا قنبری، سروش کشتکار

نظری بدهید